วารสาร ITP: การวิจัยและการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย

ฐานข้อมูล database คืออะไร
ข้อมูลภายในสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
ลักษณะของข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คือ
ข้อมูลทุติยภูมิ
จุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูล
ข้อมูลใดต่อไปนี้ มีความเหมาะสมที่สุดที่นักเรียนจะนำมาใช้
จงยกตัวอย่างข้อมูลที่ถูกประมวลผลเป็นสารสนเทศ มา 3 ข้อมูล